Blue Globe Strandage

Swarovski rhodium plated 80cm station necklace